Op donderdag 8 september 2022 vond een symposium plaats in het kasteel van Freÿr over instandhoudingsmaatregelen voor vleermuizen. Dit event werd georganiseerd door Natagriwal vzw en de Waalse Overheidsdienst (SPW) in het kader van de slotconferentie van het LIFE BNIP.

Het evenement werd bijgewoond door maar liefst 110 personen, hoofdzakelijk veld- en natuurbeheerders (agenten van het departement Natuur en Bossen, vertegenwoordigers van de SPW, vertegenwoordigers van milieuverenigingen). Het maakte deel uit van de communicatie over de actieplannen voor habitats en soorten die tijdens het LIFE BNIP-project werden ontworpen en opgesteld.
Het doel van het symposium was om kennis uit te wisselen over het behoud van vleermuizen, zowel vanuit technisch als strategisch oogpunt. Tijdens de ochtendlezingen werden de concrete acties voorgesteld die voor deze soorten in Wallonië, maar ook in Vlaanderen, Brussel en Frans Lotharingen worden uitgevoerd.

(Lees verder onder de foto’s)

Het kasteel van Freÿr herbergt momenteel een belangrijke kolonie (zomerverblijfplaats of kraamverblijf) van twee bedreigde vleermuissoorten: Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) en Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus). Beide soorten zijn op Europees niveau beschermd dankzij de Habitatrichtlijn van 1992.

Na het ochtendprogramma werd een veldbezoek gebracht aan een herstelde boomgaard die gesubsidieerd werd met het Waalse programma voor plattelandsontwikkeling voor ecologisch herstel. Begraasde boomgaarden zijn inderdaad gunstige habitats voor vele soorten, waaronder vleermuizen die ze als jachtgebied gebruiken. De grote hoefijzerneus verplaatst zich naar deze jachtgebieden door de lijnvormige elementen in het landschap te gebruiken om zich te oriënteren. Vervolgens worden de verticale landschapselementen gebruikt om op neer te strijken. Dankzij deze voorzieningen hebben de vleermuizen in het kasteel van Freÿr zowel beschutting als voedsel!