Wedstrijdreglement: Fotowedstrijd ‘De natuur is jarig’ 2022 

Binnen de campagne ‘De natuur is jarig’ in het kader van LIFE BNIP, met de partners Natuur en Bos, Natuurpunt, de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, SPW Environnement, Natuurinvest, Natagora en Natagriwal, wordt een fotowedstrijd georganiseerd. Met ‘LIFE BNIP’ wordt binnen dit reglement dan ook de deelnemende partners van dat project bedoeld. 

Elke deelnemer aan de Fotowedstrijd ‘De natuur is jarig’ 2022 van LIFE BNIP aanvaardt onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van LIFE BNIP.  

Artikel 1: principe 

De Fotowedstrijd ‘De natuur is jarig’ 2022 is een initiatief van LIFE BNIP, VAC Brussel – Herman Teirlinck, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel. De organisatoren hebben steeds het recht het reglement te wijzigen. Wedstrijdbeslissingen kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook. LIFE BNIP behoudt zich het recht voor de juistheid van de door de deelnemer opgegeven informatie te controleren, om na te gaan of aan de deelnemingsvoorwaarden is voldaan. 

Artikel 2: wie kan deelnemen 

Deelnemen is mogelijk voor iedereen met een officiële verblijfplaats in België. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van: 

  • de personeelsleden van de communicatieafdeling van alle LIFE BNIP partners, en de bestuurders van alle LIFE BNIP partners 
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt 
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.  

Artikel 3: hoe deelnemen 

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis en kan door 1 foto te delen via Instagram met vermelding van de hashtag #denatuurisjarig of #natureenfete. Deze foto moet genomen worden ergens in de natuur en tonen dat jij meeviert met de natuur. De wedstrijd start op zondag 8 mei 2022 om 09:00 uur en loopt tot en met  dinsdag 31 mei 2022 om 23:59 uur.   

Laattijdige inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen. Elke deelnemer heeft slechts kans één prijs te winnen 

Artikel 4: wedstrijdverloop 

De wedstrijd houdt in dat de deelnemers een leuke, originele of ludieke foto nemen ergens in de natuur, dewelke toont dat zij meevieren met de natuur.  Deze foto’s worden gedeeld door de deelnemers op Instagram met de hashtag #denatuurisjarig of #natureenfete. Elke deelnemer stuurt maximaal 1 foto in. Bij het indienen van meerdere foto’s door dezelfde deelnemer wordt enkel de eerst ingediende foto in aanmerking genomen. 

Artikel 5: kennisgeving van winst 

De winnaars ontvangen een persoonlijk bericht van LIFE BNIP via de Instagram account van Natuur en Bos met de bevestiging van zijn/haar prijs en dit binnen een termijn van 14 dagen na afloop van de wedstrijd. De winnaars zal gevraagd worden om een postadres op te geven voor het verzenden van de prijs door middel van een postpakket. Indien de winnaars niet reageren op de contactname van de organisator binnen de 30 dagen na de éénmalige contactname, dan behoudt LIFE BNIP zich het recht voor om een andere winnaar aan te duiden. 

Artikel 6: toekenning en verdeling van de prijzen 

Na afloop van de wedstrijdperiode kiest een jury, bestaande uit 1 medewerker van Natuur en Bos, 1 medewerker van LIFE BNIP, 1 medewerker van Natuurpunt en 1 medewerker van Service Public Wallonie, uit de deelnemers de 10 beste inzendingen op basis van de originaliteit van hun inzending. Vervolgens worden bij loting uit deze 10 inzendingen, de 2 winnaars gekozen.  

De winnaars winnen één van de twee voorziene prijzen, bestaande uit: 

De periode waarin het verblijf dient geboekt te worden loopt van 1 juli 2022 tot en met 1 juli 2023. 

LIFE BNIP kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van partners met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan de prijzen. LIFE BNIP zal niet verplicht zijn, mocht de leverancier in gebreke blijven op dit vlak, een andere prijs te overhandigen. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 

Artikel 7: privacy 

Elke deelnemer geeft LIFE BNIP en alle project partners toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken in zijn databank om de deelnemer te informeren over het verloop van de wedstrijd. LIFE BNIP behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. 

De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. De gegevens van de deelnemers worden niet doorgeven aan derden. 

Artikel 8: algemene bepalingen 

De deelnemers mogen in hun reacties geen teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal gebruiken die een inbreuk kunnen plegen op of afbreuk kunnen doen aan intellectuele rechten (bv. auteursrechten, merkenrechten) of andere rechten (bv. portretrechten, privacyrechten) van anderen, of die anderen of hun rechten in een slecht daglicht plaatsen, of aanzetten tot haat, discriminatie, geweld, of die in het algemeen aanstootgevend zijn of indruisen tegen de openbare orde of de goede zeden, of een schending uitmaken van de wet of andere regelgeving. De organisatoren behouden zich het exclusieve recht voor ingediende aanvullingen voor deelname aan de wedstrijd te weigeren en/of verwijderen die in strijd zijn met deze principes. Hiertegen is geen beroep mogelijk.  

De deelnemers verklaren dat anderen geen rechten van welke aard ook kunnen laten gelden op de geposte teksten, foto’s, filmpjes of op enig ander materiaal. De deelnemers verklaren verder dat zij de nodige toestemmingen van de rechthebbenden hebben ontvangen om deze in te dienen en te gebruiken in het kader van deze wedstrijd. 

Bovendien geven de deelnemers LIFE BNIP en alle projectpartners de kosteloze toestemming en garanderen zij in voorkomend geval eveneens dat LIFE BNIP en alle projectpartners over de kosteloze toestemming van de rechthebbenden beschikken om de geposte teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal samen met de naam van de deelnemers op te slaan, te reproduceren, publiek te maken en te verspreiden via alle middelen en/of media, en anderszins te gebruiken voor het vooropgestelde doel en alle publicitaire doeleinden in het kader van deze wedstrijd, en in het bijzonder om de geposte teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal van de deelnemers samen met de naam van de deelnemers te plaatsen op de Facebook-, Twitter- en/of Instagrampagina van LIFE BNIP en alle projectpartners. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het beëindigen van deze wedstrijd. Zover vereist is, doen de deelnemers afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen ter zake toekent. 

LIFE BNIP is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met deze wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door LIFE BNIP. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren. 

LIFE BNIP kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt LIFE BNIP zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te sluiten. 

Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige wedstrijdreglement, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep hiertegen is niet mogelijk. Een exemplaar van dit wedstrijdreglement kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op www.denatuurisjarig.be.